Satoko Shinashi vs. Fukuko Hamada – Round 2

Satoko Shinashi vs. Fukuko Hamada – Round 1 from DEEP February, 2008

Leave a Reply